Τελευταία Νέα

6 δισ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό από το Ταμείο Ανάκαμψης

 Τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού διατρέχουν το σύνολο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για το Ταμείο Ανάκαμψης συνολικού ύψους 32 δισ. ευρώ, που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έργα ψηφιοποίησης συμπεριλαμβάνονται και στους τέσσερις άξονες του σχεδίου ξεπερνώντας σε προϋπολογισμό τα 6 δισ. ευρώ, ποσό σχεδόν τριπλάσιο από τα 2,1 δισ. ευρώ του Άξονα Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Αναλυτικότερα, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης κα Ανθεκτικότητας θα συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας αντιστοιχίζοντας το 20% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού σε ψηφιακούς στόχους. Αντανακλά πλήρως τους στόχους και το σχέδιο δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις εξής τρεις βασικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής (Shaping Europe’s digital future):

(α) Τεχνολογία που υποστηρίζει τους ανθρώπους: η Εθνική Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού δίνει προτεραιότητα στη διαλειτουργικότητα των δημόσιων υπηρεσιών, αποσκοπώντας στη βέλτιστη λειτουργία τους προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Επίσης, δίνει έμφαση στην ευρεία διασυνδεσιμότητα που οδηγεί σε νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, προβλέποντας καλύτερες κινητές και σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις, καθώς και εξαιρετικά γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο για πόλεις και αγροτικές περιοχές, και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για ιδιωτικές επενδύσεις στην ψηφιακή ανταγωνιστικότητα. Περιλαμβάνει εθνικές στρατηγικές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την τεχνητή νοημοσύνη, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και την ενίσχυση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή.

(β) Μια δίκαιη και ανταγωνιστική οικονομία: Υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας ενεργοποιώντας τους προαναφερθέντες βασικούς ψηφιακούς «καταλύτες» δηλαδή ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακές υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες κλπ. Για την ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας, δημιουργεί ένα συντονιστικό οργανισμό (Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας) και διεξάγει ευρεία άσκηση «χαρτογράφησης» (Digit-meter) των ψηφιακών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

(γ) Μια ανοιχτή, δημοκρατική και βιώσιμη κοινωνία: η πολιτική «ανοικτών δεδομένων» του Δημόσιου Τομέα, όπως περιλαμβάνεται στην Εθνική Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού, αυξάνει τη διαθεσιμότητα «ανοικτών δεδομένων» και διευκολύνει τη χρήση τους λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Επίσης, η εν λόγω εθνική ψηφιακή στρατηγική προβλέπει δράσεις για διαφάνεια και ανοιχτή διακυβέρνηση, ενώ είναι συνεπής και με τις αρχές της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας», ιδίως μέσω της προβλεπόμενης ενσωμάτωσης των βασικών υποδομών πληροφορικής της Δημόσιας Διοίκησης σε μια κεντρική υποδομή κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (g-cloud).

Οι βασικές προκλήσεις που έχουν επισημανθεί και οι κυρίαρχοι στόχοι που έχουν τεθεί, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την επίτευξή τους, έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις Άξονες που στοχεύουν στη βελτίωση της «ψηφιακής απόδοσης», όπως αξιολογείται από τα επιμέρους κριτήρια του Ψηφιακού Οικονομικού και Κοινωνικού Δείκτη (Digital Economy and Society Index – DESI):

Άξονας 2.1 – Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος: Οι προτεινόμενες επενδύσεις διευκολύνουν την εγκατάσταση υποδομών οπτικών ινών και την ανάπτυξη δικτύων 5G, καλύπτοντας μεγάλους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους, ενώ οι μεταρρυθμίσεις διασφαλίζουν τη μετάβαση σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις και τεχνολογίες 5G. Η υλοποίηση των δράσεων αυτού του Άξονα θα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την κοινωνία και την οικονομία, όπως δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, νέες και καλύτερες ευκαιρίες για τον βιομηχανικό τομέα, καθώς και υψηλότερη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρείες.

Άξονας 2.2 – Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους: Σκοπός των δράσεων αυτού του Άξονα είναι ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού δημόσιου τομέα, η άρση των υφιστάμενων ψηφιακών εμποδίων και η μείωση του διοικητικού φόρτου μέσω της χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Άξονας 2.3 – Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων: Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις αυτού του Άξονα στοχεύουν στην αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων της ψηφιακής ένταξης, της επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο ενός ψηφιακού περιβάλλοντος, της ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Μεταξύ άλλων τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση είναι:

Συνδεσιμότητα:

 • Δίκτυο οπτικών ινών: Προ-εγκατάσταση δομημένων καλωδιώσεων σε κτίρια προκειμένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση οπτικών ινών σε κάθε σπίτι (Fiber to the home)
 • «Διάδρομοι» 5G: Ένα συνεργατικό δίκτυο διασυνοριακών «διαδρόμων» μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών θα υποστηρίξει τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τη δοκιμή, περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας 5G
 • Μικρο-δορυφόροι

Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες:

 • Ψηφιακός και διοικητικός μετασχηματισμός των Υπηρεσιών Μιας Στάσης της Δημόσιας Διοίκησης
 • Simplex GR
 • Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες (CRM) για τον Δημόσιο Τομέα
 • Νέο σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων ΚΕΠ – Plus
 • Ηλεκτρονική Υγεία (Ψηφιακά Αρχεία Υγείας Ασθενών, Πρόγραμμα Θεραπείας Καρκίνου/Ηλεκτρονικής Υγείας, Τηλεϊατρική, Διαχείριση υλικού & εφοδιασμός Νοσοκομείου)
 • Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (Ψηφιοποίηση κρίσιμων αρχείων του κράτους, διαλειτουργικότητα όλων των υποσυστημάτων – Διαχείριση Ψηφιακής Δίκης)
 • Εκπαίδευση (Οπτικές Ίνες για το Σχολείο, Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Οργανισμών, Ψηφιακές Υπηρεσίες για τα Σχολεία (Myschool, e-me, e-Parents)
 • Ψηφιοποίηση φυσικών αρχείων του Εθνικού Κέντρου Πληροφοριών Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης (NARIC)
 • Ανάπτυξη, Καινοτομία (Υπηρεσίες Μίας Στάσης για όλες τις νομικές μορφές επιχειρηματικότητας)
 • Ενέργεια και Περιβάλλον (Δυναμικό σύστημα τιμολόγησης ενέργειας, Ψηφιακή βοήθεια για εξοικονόμηση ενέργειας ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων)
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός της ΑΑΔΕ (Ανάπτυξη νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος φορολογίας, Υλοποίηση Πλαισίου Πολυετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού (MASP) για τελωνειακές διαδικασίες)
 • Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση (Ψηφιακή χορήγηση συντάξεων (πλατφόρμα ATLAS), Ψηφιακή καταγραφή του Χρόνου Εργασίας, Επέκταση του διαγνωστικού μηχανισμού των αναγκών της αγοράς εργασίας
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΠΕΚΑ, Λίστες Ενιαίου Κωδικού Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Αναμόρφωση Ενιαίας Ροής για τα Δεδομένα Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
 • Αγροτική ανάπτυξη (Ανάπτυξη πλατφόρμας για την ανιχνευσιμότητα των αγροτικών προϊόντων, ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα (ευφυής καλλιέργεια)
 • Έξυπνες πόλεις και ψηφιακός μετασχηματισμός των Δήμων
 • Δημόσια διοίκηση και υπηρεσίες που προσφέρονται σε επιχειρήσεις και πολίτες (Ψηφιακός μετασχηματισμός και διοικητική μεταρρύθμιση περιφερειακών και τοπικών κυβερνητικών φορέων, απομακρυσμένη (τηλε) εργασία στον δημόσιο τομέα)
 • Πολιτισμός και Τουρισμός (Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Προώθηση πολιτιστικών εκθεμάτων με Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα για Μουσεία και Τουρισμό)
 • Ψηφιακά Μητρώα (Αθλητικά Μητρώα, Μητρώο Επιχειρήσεων-Δεύτερη Φάση, Τουριστικό Μητρώο e-MHTE)
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής προστασίας
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

Ψηφιακός Mετρητής:

 • Ανάπτυξη ψηφιακού διαδικτυακού εργαλείου για την αξιολόγηση του βαθμού ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό το εργαλείο θα παρέχει ένα δομημένο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας μιας εταιρείας και θα εντοπίζει πιθανούς τομείς προόδου

Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας:

 • Ψηφιακή Καινοτομία του Δημόσιου Τομέα, μέσω της υποστήριξης πρωτοβουλιών «Ανοικτής Καινοτομίας» που συνδέουν δημόσιες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις, νεοσύστατες επιχειρήσεις και τον ερευνητικό / ακαδημαϊκό χώρο με σκοπό να αναπτύξουν ψηφιακές καινοτομίες
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Οικονομίας, μέσω της ανάπτυξης και παρακολούθησης του δικτύου Ψηφιακών Κέντρων Καινοτομίας
 • Προώθηση νοοτροπίας Ψηφιακής Καινοτομίας σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και το ευρύ κοινό, καθώς και προώθηση και επιτάχυνση της δημιουργίας του Ελληνικού Οικοσυστήματος Καινοτομίας, και της διασύνδεσής του με το παγκόσμιο
 • Ψηφιακές εφαρμογές για τη βελτίωση της Επιχειρηματικότητας, των Υποδομών και του Περιβάλλοντος: Μέτρηση και παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
 • Ηλεκτρονικά διόδια και συστήματα παρακολούθησης οχημάτων. Αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακής υποδομής ΟΣΕ
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός των δημόσιων παρόχων υπηρεσιών

Ψηφιακές Δεξιότητες:

 • Ψηφιακά συστήματα και εργαλεία, εργαστηριακός εξοπλισμός για μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και μονάδες του ΟΑΕΔ και αναβάθμιση κτιριακών υποδομών
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης μέσω ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου και εργαλείων, ψηφιακού εξοπλισμού και επαγγελματικής εξέλιξης εκπαιδευτικών στα σχολεία
 • Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην υποχρεωτική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην τριτοβάθμια και στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες στο Δημόσιο Τομέα
 • Ψηφιακή ιθαγένεια, βασικές και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες. Ψηφιακές δεξιότητες για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Ψηφιακές δεξιότητες ατόμων που εργάζονται σε φορείς κοινής ωφελείας

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.